Eesti Teatriliidu esimehena jätkab Ain Lutsepp

Ain Lutsepp

FOTO: Teet Malsroos/Õhtuleht

Esmapäeval, 21. novembril otsustati Eesti Teatriliidu peakoosolekul teatris NO99, et esimehena jätkab Ain Lutsepp.

Peakoosolekul kuulati juhatuse tegevusaruannet, ettekandeid erialaliitude ja partnerorganisatsioonide päevaprobleemidest ning riigi kultuuripoliitika arengusuundadest. Kinnitati volikogu ja revisjonikomisjoni koosseis aastateks 2016 – 2020.   

Võeti vastu peakoosoleku otsus, millega määratletakse Eesti Teatriliidu  esimehe, volikogu ja juhatuse peamised ülesanded 2016 – 2020. 

  1. Juhtida Valitsuse  tähelepanu  kultuuritöötajate õigusele saada oma töö eest väärilist, kvalifikatsioonile vastavat töötasu ning kõrgharidusega ja erialast tööd tegeva kultuuritöötaja töötasu alammäär ei tohiks seejuures olla madalam riigi keskmisest töötasust.
  2. Kehtestada Etendusasutuse seaduses  riikliku tegevustoetuse eraldamiseks arvestusliku inimtööaasta AITA põhimõte ja kinnitada AITA  tegelikuks väärtuseks vähemalt eelneva kalendriaasta III kvartali riigi keskmine täistööajaga töötaja aastatöötasu koos kõikide maksudega.
  3. Kolmepoolse dokumendi – teatritöötajate maatriks-palgasüsteemi väljatöötamine  Kultuuriministeeriumi, Eesti Etendusasutuste Liidu ja Eesti Teatriliidu poolt selle rakendamiseks riikliku tegevustoetuse taotlemisel.
  4. Tehniliste töötajate erialase kompetentsi vastavusse  viimine    rahvusvaheliste kutsenõuetega täiendkoolituste ning kutseeksamite korraldamise kaudu. Kinnitada koostöös Kutsekoja, Eesti Teatriliidu, Eesti Teatri Tehniliste Töötajate Ühenduse ja Eesti Etendusasutuste Liiduga kõikides etendusasutustes kasutatav teatriametite klassifikaator.
  5. Rakendada tehniliste töötajate kompetentsuse hindamisel riiklikult kinnitatud kutsestandardeid.   
  6. Vabakutseliste loovisikute sotsiaalse kaitstuse kindlustamiseks seadusandliku baasi loomise jätkamine Kultuuriministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumiga. 
  7. Kaitsta autorite ja esitajate õigust teose ning esituse puutumatusele uue autoriõiguse seaduse versiooni ettevalmistamisel, ning seista WIPO (Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni) Pekingi leppe põhimõtete sätestamise eest uues seaduses.  
  8. Toetada teatri-ja filmierialasid õpetavate kõrgkoolide ja riigieelarveliste etendusasutuste sihikindlat koostööd erialaselt haritud järelkasvu leidmiseks. Pidada oluliseks  lavastuskunstnike enesetäiendamist kas EKA-s või vastavat erialalist ettevalmistust pakkuvas väliskõrgkoolis.  
  9. Kaasa aidata läbirääkimistele  Eesti Lavastuskunstnike Liidu ja Eesti Etendusasutuste Liidu vahel võimaluste   leidmiseks erialaselt kõrgharitud stsenograafide paremaks rakendamiseks.
Tagasi üles