Riigikogu võttis vastu muuseumiseaduse

Viljandi muuseum.

FOTO: Peeter Kümmel / Sakala

Riigikogu võttis kolmapäeval vastu valitsuse algatatud muuseumiseaduse eelnõu, milles reguleeritakse muuseumi tegevuse ja muuseumikogu korralduse alused ning rahvusvahelise näituse omanikule tekkinud kahju riigi poolt hüvitamise tingimused.

Muuseumiseaduse poolt hääletas 69 riigikogu liiget, vastu ja erapooletuid polnud

Uus muuseumiseadus kohaldub eelkõige riigi asutatud muuseumidele. Munitsipaalmuuseumile, avalik-õigusliku juriidilise isiku muuseumile ja eramuuseumile kohaldatakse seadust üksnes siis, kui need muuseumid peavad museaalide üle arvestust muuseumide infosüsteemis.

Infosüsteemiga liitumise kohustus on ka muuseumil, kes on sõlminud halduslepingu ja saanud kasutamiseks riigile kuuluva muuseumikogu. Halduslepingu sõlmimisega kaasneb riigieelarvest tegevustoetuse eraldamine.

Praegune muuseumiseadus on kehtestatud 1996. aastal ja ei käsitle kogusid puudutava teabe avaldamist veebis. Uus muuseumiseaduse eelnõu reguleerib ka infosüsteemi kantava teabe kättesaadavaks tegemist. Museaalide digitaalsed kujutised ja digitaalsed museaalid on veebis kõigile tasuta kättesaadavad.

Seaduses sätestatakse muuseumikogu täiendamise põhimõtted, kultuuriväärtusega asjade museaalidena arvele ja hoiule võtmise ning arvestuse pidamise ja säilitamise alused. Samuti laieneb muuseumide ring, kellele võib riigile kuuluva muuseumikogu kasutada anda.

Seaduse eelnõu näeb ette ka rahvusvahelise näituse kahjuhüvitise süsteemi loomise. Sellega kohustub riigimuuseum või riigi asutatud sihtasutusena tegutsev muuseum tagama Eestisse näitusele saadetud ja ajutiselt Eestist välisriigi näitusele saadetavate teoste säilimise.

Riik aga kohustub juhul, kui kahju on vaatamata kõigi nõuete täitmisele siiski tekkinud, tagama selle hüvitamise konkreetse aasta riigieelarves ettenähtud summa piires. Seni pidi näituste kindlustamiseks kasutama erakindlustust ning sellega kaasnesid kulud olenemata sellest, kas kindlustusjuhtum esines või mitte.

Kultuuriminister Rein Langi sõnul võimaldab näituse kahjuhüvitise süsteemi sisseseadmine muuseumidel korraldada rohkem kõrgetasemelisi välisnäitusi. «Praegu on mitmed sellised näitused jäänud toimumata liiga suurte kindlustusmaksete pärast või seetõttu, et museaalide omanik ei aktsepteeri erakindlustust,» märkis Lang.

«Kindlasti tõstab see Eesti usaldusväärsust rahvusvaheliste näitusekorraldajate silmis,» märkis Lang. Ta lisas, et süsteem ei rakendu automaatselt kõigile näitustele, vaid kahjuhüvitise tagamist saavad taotleda riigimuuseumid ja riigi asutatud sihtasutusena tegutsevad muuseumid ainult olulise ajaloo- või kunstiväärtusega näitustele.

Uus muuseumiseadus jõustub 15. juulil 2013, välja arvatud riigimuuseumide külastamise soodustusi puudutavad sätted, mis jõustuvad 1. jaanuaril 2014.

Tagasi üles